Tornedalen 2020 söker projektgenomförare!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 27 augusti, 2021

Tornedalen 2020 har fått utökad projektbudget för verksamhetsåren 2021 och 2022. Vi söker dig som har en projektidé och vill utveckla landsbygden i Haparanda, Övertorneå, Pajala eller östra delen av Kiruna Kommun (Karesuando- och Vittangi församlingar).

Vi kan ge projektstöd till föreningar eller företag (dock är stödet till företag begränsat). Några ledstjärnor i hur vi bedömer ansökningar:

 • Projektet ska vara långsiktigt
 • Projektet ska vara innovativt
 • Nyttan ska tillfalla många
 • Bidra till förbättrad livskvalité
 • Projektet ska även omfatta ideellt arbete

Om du/ni har en projektidé, besvara först dessa frågor:

 • Beskriv kort projektidén
 • Vem är den tänkta projektägaren?
 • Inom vilket geografiskt område ska projektet genomföras?
 • Vilken är målgruppen för projektet?
 • Hur lång är den tänkta projekttiden?
 • Vad är den uppskattade totala budgeten?
 • Kontaktperson: Namn, email, telefon

Skicka svar i ett mejl till:

lars-gunnar@tornedalen2020.se

Vi vill ha svar senast den 15 september 2021 för att vi och ni så fort som möjligt ev. kan gå vidare med en ansökan.

Remissversion 1 av Utvecklingsstrategin!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 juni, 2021

Nu är Tornedalen 2020:s första remissversion av den nya Leader-strategin för perioden 2023-2027 färdig. Klicka på länken nedan!

http://www.tornedalen2020.se/wp-content/uploads/2021/06/Remissversion-1-Leader-Tornedalen-Strategi-3.pdf

Synpunkter lämnas senast 20210815 via mail till ylva@tornedalen2020.se

Var med och påverka utvecklingen i Tornedalen!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 juni, 2021

Besvara enkäten!

https://forms.gle/uMtASL71H1nibv5u6

Tornedalen 2020 håller just nu på att ta fram en ny utvecklings-strategi för den kommande verksamhetsperioden 2023-2027. Dina synpunkter är viktiga för oss, därför hoppas vi att du har tid att svara på några frågor. Berätta vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan utvecklas. DU kan vara med och påverka vad Tornedalen 2020 ska jobba för i nästa period! Att besvara enkäten tar bara några minuter. Tack på förhand för din medverkan!

Tornedalen 2020 innefattar kommunerna Pajala, Övertorneå, Haparanda och östra delarna av Kiruna. Genom Leader kan man ansöka om pengar för att genomföra sina idéer tillsammans och de senaste åren har Leaderområdet Tornedalen 2020 finansierat 39 projekt, totalt ca 34 miljoner kronor.

Var med och påverka framtiden i Tornedalen!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 maj, 2021

Anmäl dig här! Länk för anmälan: https://forms.gle/XQRDAoUaSufx3XYeA

Kallelse till Årsmöte!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 30 mars, 2021

Torsdagen den 22 april 2021 kl 10.00, Kommunhuset i Övertorneå, Stora sammanträdesrummet. Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendation om sammankomster som gäller vid mötesdatumet, vilket betyder att vi kan komma att begränsa antalet fysiska deltagare.

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

      B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.

15. Val av ordförande. 

16. Fastställande av nya stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela eventuell matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.   

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor

Lars-Gunnar Lundström, lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-2059133

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@tornedalen2020.se