Remissversion 1 av Utvecklingsstrategin!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 juni, 2021

Nu är Tornedalen 2020:s första remissversion av den nya Leader-strategin för perioden 2023-2027 färdig. Klicka på länken nedan!

http://www.tornedalen2020.se/wp-content/uploads/2021/06/Remissversion-1-Leader-Tornedalen-Strategi-3.pdf

Synpunkter lämnas senast 20210815 via mail till ylva@tornedalen2020.se

Var med och påverka utvecklingen i Tornedalen!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 juni, 2021

Besvara enkäten!

https://forms.gle/uMtASL71H1nibv5u6

Tornedalen 2020 håller just nu på att ta fram en ny utvecklings-strategi för den kommande verksamhetsperioden 2023-2027. Dina synpunkter är viktiga för oss, därför hoppas vi att du har tid att svara på några frågor. Berätta vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan utvecklas. DU kan vara med och påverka vad Tornedalen 2020 ska jobba för i nästa period! Att besvara enkäten tar bara några minuter. Tack på förhand för din medverkan!

Tornedalen 2020 innefattar kommunerna Pajala, Övertorneå, Haparanda och östra delarna av Kiruna. Genom Leader kan man ansöka om pengar för att genomföra sina idéer tillsammans och de senaste åren har Leaderområdet Tornedalen 2020 finansierat 39 projekt, totalt ca 34 miljoner kronor.

Var med och påverka framtiden i Tornedalen!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 maj, 2021

Anmäl dig här! Länk för anmälan: https://forms.gle/XQRDAoUaSufx3XYeA

Kallelse till Årsmöte!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 30 mars, 2021

Torsdagen den 22 april 2021 kl 10.00, Kommunhuset i Övertorneå, Stora sammanträdesrummet. Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendation om sammankomster som gäller vid mötesdatumet, vilket betyder att vi kan komma att begränsa antalet fysiska deltagare.

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

      B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.

15. Val av ordförande. 

16. Fastställande av nya stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela eventuell matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.   

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor

Lars-Gunnar Lundström, lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-2059133

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@tornedalen2020.se

Tornedalen 2030 – avstamp för ny utveckling!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 februari, 2021

De fyra kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna fortsätter att utveckla Tornedalen, genom Leader.

Leader ingår i Sveriges EU program för att utveckla landsbygden, Leader är också en arbetsmetod som utgår från ett underifrån perspektiv som ger oss som bor i Tornedalen en unik möjlighet att utveckla vår bygd utifrån behov som ger oss en bättre livskvalitet, den ger oss möjlighet att utveckla vårt näringsliv så att vi får fler företag och fler arbetstillfällen.

Under 2021-2022 kommer det att finnas möjlighet att söka projekt för redan anslagna medel med 9,4 miljoner kronor. Vi har också förhoppningar om ytterligare medel under perioden, som vi kan använda för att förbättra vår ledinfrastruktur, och som är en förutsättning för att utveckla naturturismen i Tornedalen.

En arbetsgrupp bestående av 8 personer från de fyra kommunerna som representerar den offentliga, ideella och privata sektorn har påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2030.

Arbetsgruppen består av; Roland Haapalahti från Pello (ordförande), Terese Östling från Haparanda, Birgit Niva från Karungi, Erik Mella från Pajala, Rickard Lantto från Masugnsbyn, Lena Jatko från Anttis, Stig Kerttu från Övertorneå, Birgitta Isaksson från Kiruna. Gruppen assisteras av Lars-Gunnar Lundström från Karungi och Ylva Sannemalm från Övertorneå som handläggande tjänstemän.

Budgeten för tidsperioden 2023-2030 är i dagsläget inte fastställd, men kommer att vara minst 34 miljoner konor. Ett handläggande kansli med minst 1,5 tjänster kommer att finnas för att serva de som söker projekt.

Framtagandet av en ny strategi kommer att utgå från en SWOT- analys och en vision som tas fram i en dialog med vår befolkning. Vi kommer att göra detta genom work-shoppar under vårvintern. Det blir en utmaning att genomföra detta i pandemi-tider, vi kommer att göra detta digitalt och har en tro på att vi har en befolkning som har datorvana och därmed också beredda att delta i processen.

Hemsidan www.tornedalen2020.se, och kansliet på Matarengivägen 15, Övertorneå, kommer att vara informationskälla för det vidare arbetet och för de som söker projekt.