Vi tror på en utveckling i Tornedalen som bygger på lokala initiativ.
Har du en projektidé – kontakta oss på leaderkontoret i Övertorneå.

leader
eu_4
eu_3
eu_1

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@tornedalen2020.se

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
070-205 91 33
lars-gunnar@tornedalen2020.se

Om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

I EU:s programperiod 2014-2020 satsar man bl.a. på lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det är ingen ny metod utan den har funnits i de tre senaste programperioderna. Det innebär att ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor i ett område tillsammans kommer överens om en strategi, en plan, över vilka insatser man vill prioritera och som man tror behövs för att utveckla bygden. Det har man gjort i Tornedalen och för andra gången har vi blivit beviljade att genomföra ett program för lokalt ledd utveckling.Informationsträffar

Vi kommer gärna ut till er i föreningar, företag eller organisationer för att ge information om möjligheterna att kunna driva landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden. Gilla oss gärna på Facebook, då har du lite koll på vad som händer! Se länken längst ner på sidan.

Nyheter

Var med och påverka framtiden i Tornedalen!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 maj, 2021

Kallelse till Årsmöte!

Torsdagen den 22 april 2021 kl 10.00, Kommunhuset i Övertorneå, Stora sammanträdesrummet. Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendation om sammankomster som gäller vid mötesdatumet, vilket betyder att vi kan komma att begränsa antalet fysiska deltagare.

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

      B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.

15. Val av ordförande. 

16. Fastställande av nya stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela eventuell matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.   

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor

Lars-Gunnar Lundström, lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-2059133

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@tornedalen2020.se

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 30 mars, 2021

Tornedalen 2030 – avstamp för ny utveckling!

De fyra kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna fortsätter att utveckla Tornedalen, genom Leader.

Leader ingår i Sveriges EU program för att utveckla landsbygden, Leader är också en arbetsmetod som utgår från ett underifrån perspektiv som ger oss som bor i Tornedalen en unik möjlighet att utveckla vår bygd utifrån behov som ger oss en bättre livskvalitet, den ger oss möjlighet att utveckla vårt näringsliv så att vi får fler företag och fler arbetstillfällen.

Under 2021-2022 kommer det att finnas möjlighet att söka projekt för redan anslagna medel med 9,4 miljoner kronor. Vi har också förhoppningar om ytterligare medel under perioden, som vi kan använda för att förbättra vår ledinfrastruktur, och som är en förutsättning för att utveckla naturturismen i Tornedalen.

En arbetsgrupp bestående av 8 personer från de fyra kommunerna som representerar den offentliga, ideella och privata sektorn har påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2030.

Arbetsgruppen består av; Roland Haapalahti från Pello (ordförande), Terese Östling från Haparanda, Birgit Niva från Karungi, Erik Mella från Pajala, Rickard Lantto från Masugnsbyn, Lena Jatko från Anttis, Stig Kerttu från Övertorneå, Birgitta Isaksson från Kiruna. Gruppen assisteras av Lars-Gunnar Lundström från Karungi och Ylva Sannemalm från Övertorneå som handläggande tjänstemän.

Budgeten för tidsperioden 2023-2030 är i dagsläget inte fastställd, men kommer att vara minst 34 miljoner konor. Ett handläggande kansli med minst 1,5 tjänster kommer att finnas för att serva de som söker projekt.

Framtagandet av en ny strategi kommer att utgå från en SWOT- analys och en vision som tas fram i en dialog med vår befolkning. Vi kommer att göra detta genom work-shoppar under vårvintern. Det blir en utmaning att genomföra detta i pandemi-tider, vi kommer att göra detta digitalt och har en tro på att vi har en befolkning som har datorvana och därmed också beredda att delta i processen.

Hemsidan www.tornedalen2020.se, och kansliet på Matarengivägen 15, Övertorneå, kommer att vara informationskälla för det vidare arbetet och för de som söker projekt.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 februari, 2021

Till er som funderar på projekt!

Nu har det inkommit en del återförda medel från avslutade projekt till Tornedalen 2020. Det gör att vi åter kan ta emot projektansökningar i Landsbygdsfonden. Du bör snarast inkomma med din ansökan för att vårt AU skall kunna bereda den, dock senast 2020-05-27. Kontakta gärna vår nya verksamhetsledare Lars-Gunnar Lundström om du vill veta mer.

Mail: lars-gunnar@tornedalen2020.se

Mobil: 070 205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 maj, 2020

Tornedalen 2020 driver fram till hösten 2019 ett internationellt samverkansprojekt med syfte att utveckla besöksnäringen i området. Följ bloggen för löpande uppdateringar om projektet.

Original Lapland blogginlägg
Ett Tornedalen för alla
Original Lapland möter Urskogen – del 3
Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

I vårt projekt ”Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge” vill vi öka kunskaperna om världsarvet.

Länk till projektet

Vårt paraplyprojekt ”Kreativ mat i Tornedalen” beviljar delprojekt som vill utveckla produkter eller tjänster inom livsmedel.

PDF dokument ”Infoblad Kreativ mat”

 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till bevara och utveckla det nordiska kulturarvet samt därigenom bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Under beredningsfasen har projektgruppen till uppgift att kartlägga kulturarvsutövare som har för avsikt att bevara och utveckla sitt kulturarvsobjekt. Om projektet beviljas kommer antagna kulturarvsutövare att ingå i projektets aktiviteter, bland annat individuella stödprocesser och utvecklingsprocesser i nätverksform tillsammans med andra kulturarvsutövare i Nottbotten, finska Lapland och Nordösterbotten samt Nord-Norge.

Projektet drivs med stöd från Interreg Nord samt Region Norrbotten.

 

 

 

 

 

Information om ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
app_1
app_2
app_3
app_4

Haparanda-Stad-2kiruna-2nll-2overtornea-2pajala-2