Om oss > Vår strategi

Den lokala utvecklingsstrategin för Tornedalen 2020 ska ge vägledning och inspirera till smart, inkluderande och hållbar utveckling av området.
Med stöd i utvecklingsstrategin ska innovationer med bas i Tornedalens unika natur- och kulturområde utvecklas. Området innefattar större delen av Haparanda kommunen, Övertorneå och Pajala kommun samt Vittangi och Karesuando församling i Kiruna kommun.
Strategin ska bidra till att uppfylla visionen för området:

”Tornedalen är en gränsöverskridande mötesplats där människor och företag kan förverkliga sina idéer i en kreativ livsmiljö”
Övergripande mål:

 • Ett inkluderande, välkomnande och attraktivt område för människor och företag att växa i.
 • Ny kompetens i befintliga och nya verksamheter
 • En hållbar ekonomisk, social och ekologisk tillväxt med bas i områdets natur- och kulturtillgångar.

 

Insatsområden

 1. Utveckling av områdets attraktivitet, lokalt engagemang och gränsöverskridande samverkan

Syftet med insatsområdet är att skapa en grund för lokalt engagemang och utveckling genom gränsöverskridande samverkan; över landgränser, sektorsgränser, mellan generationer och kulturer. Här får LAG gruppen ett stort ansvar i att inledningsvis initiera projekt, skapa kunskap kring strategin och inspirera till aktivitet.

Mål:

 • Nya innovativa lösningar för service, omsorg, boende och infrastruktur.
 • Nya nätverk och samverkankonstellationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 • Öka ungas deltagande i lokal utveckling.
 • Öka utrikesföddas deltagande i lokal utveckling.
 • Nya innovativa lösningar för en attraktiv livsmiljö.
 • Erfarenhetsutbyten med andra regioner i Europa.

 

 1. Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter.

Syftet med insatsområdet är att främja utvecklingen och innovationer i befintliga och nya företag genom att utveckla nya former för kompetensförsörjning i företagen. Ny kompetens samt entreprenörskap och en entreprenöranda ska genomsyra hela Tornedalen.

Mål:

 • Öka andelen sysselsatta bland personer som idag står utanför arbetsmarknaden.
 • Ökad kompetens i befintliga företag.
 • Ökad samverkan mellan näringsliv och skola/samhälle.
 • Främja ungas idéer för företagande.
 • Främja utrikesföddas idéer för företagande.
 • Främja tillkomsten av nya former av företagande t ex arbetsintegrerande sociala företag.
 • Nya innovationer baserade på avknoppning från eller komplettering till offentlig verksamhet.

 

 1. Utveckling av hållbar tillväxt i nya och befintliga företag med utgångspunkt i områdets natur- och kulturtillgångar

Insatsområdet syftar till att skapa tillväxt och synliggöra samt utveckla områdets attraktivitet baserat på dess natur- och kulturtillgångar.

Mål:

 • Ökad samverkan mellan företag och forskning.
 • Ökad sysselsättning inom jord-, skog-, kultur och besöksnäring.
 • Nya innovationer baserat på områdets natur- och kulturtillgångar.
 • Hitta innovativa vägar för finansiering.
 • Ökad användning av lokalt producerad energi från förnyelsebara energikällor.
 • Ökad diversifiering inom jord-, skog-, kultur- och besöksnäring.
 • Främja branschöverskridande samverkan mellan företagen i området.

Läs hela strategin här:
Strategi Tornedalen 2020, version 2