Inbjudan till Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 9 april, 2024

Datum: Onsdagen den 24 april 2024

Tid: 11.00

PlatsHulkoffgården, Korpikylä

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma, ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna:

1.      Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.      Beslut om stämmans offentlighet.

3.      Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.      Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.      Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.      Revisorernas berättelse.

7.      Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.      Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10.   Beslut om medlemsavgift.

11.   Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12.   Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13.   I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14.   Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

15.   Val av ordförande för 2 år.

16.   Ändring av stadgar.

17.   Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18.   Avslutande av föreningen LLU Tornedalen 2020 under år 2025.

19.   Övriga frågor.

20.   Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2024-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2024-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Inbjudan till Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 april, 2023

Datum: Torsdagen den 20 april 2023

Tid: 10.30

Plats: Folkets Hus, Pajala

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma, ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   A) Godkännande av revisor.

      B) Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14.Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

15. Val av ordförande för 2 år. (Nuvarande ordförande kvarstår 1 år)

16. Ändring av stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Leaderverksamheten i Tornedalen växer!  Över 48 miljoner kronor till landsbygdsutveckling i Tornedalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 3 februari, 2023

Leader Tornedalen växer både som geografiskt område, utökad personalstyrka och projektstödsbudget. Från april 2023 kan föreningar, företag och organisationer söka finansiering till projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi 2023 – 2027. Det handlar bland annat om att göra området mer attraktivt särskilt för unga samt tillvarata och utveckla områdets resurser. Lars-Gunnar Lundström, verksamhetsledare Leader Tornedalen, tycker det känns både spännande och utmanande att starta upp den nya programperioden och ser fram emot många projektansökningar som utvecklar Tornedalen.

Hela Tornedalen växer med Leader

Nu har Jordbruksverket beviljat startbesked för Leader Tornedalen 2030, ett av 40 Leaderområden i Sverige. Vårt Leaderområde omfattar Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Bemanningen har förstärkts och rustats för både ett större geografiskt område och en ökad budget för projektstöd. Linda Tapper har påbörjat sitt arbete som projektkoordinator med fokusområde Pajala och Kiruna eftersom hela Kiruna kommun numera ingår i Leaderområdet.

Över 48 miljoner kronor ska omsättas i olika projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi under åren 2023 – 2027. Övergripande ska strategin bidra till utveckling av ett attraktivt område för företag och människor att växa i. Region Norrbotten samt Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner är offentliga medfinansiärer.

Åren 2016 – 2022 har projektstöd beviljats till över 50 olika sökanden för utveckling i de fyra tornedalska kommunerna. Behovet av landsbygdsutveckling är stort och kommer att öka med tanke på de omfattande investeringarna som pågår i norra Sverige. Leader är en av få aktörer som kan erbjuda 100% projektstöd som skapar utveckling underifrån och är till nytta för många. Föreningar, företag och organisationer kan ansöka om projektstöd. Projektansökningarna behandlas av Tornedalen 2030:s styrelse som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor.

Strategi med ett tydligt underifrån perspektiv

En strategi har tagits fram i samverkan med flera aktörer, workshops och intervjuer har utförts för att fånga upp behoven hos människor i området. Unga (under 25 år) har besvarat enkäter kring landsbygdsutveckling och framtiden i Tornedalen berättar Ylva Ylinenpää Sannemalm, administratör Leader Tornedalen.

Det omfattande strategiarbetet har mynnat ut i sex insatsområden:

  • Samverkan
  • Ungas idéer (under 25 år)
  • Bevara och tillgängliggöra naturområden
  • Utveckla attraktiva boendemiljöer samt offentlig och kommersiell service
  • Främja kreativa mötesplatser, kulturupplevelser och entreprenörer inom kulturlivet och de kreativa näringarna
  • Förädling av områdets tillgångar

Framtidstro och samverkan

Ett av målen i strategin är att fler människor etablerar sig i området. Det är viktigt att ungas idéer tillvaratas så fler väljer att bo kvar, flytta tillbaka eller helt enkelt flytta hit säger Linda Tapper, projektkoordinator Leader Tornedalen. Hon menar att samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor är en avgörande faktor i just denna utmaning. Grundtanken med Leader är att de som bor och verkar i ett område vet bäst vad som behöver utvecklas.

Har du eller din förening en projektidé som kan utveckla din bygd? Kontakta oss! Vi tar emot projektansökningar från april 2023.

För mer information eller frågor kontakta:

Ordförande: Roland Haapalahti     roland.haapalahti@gmail.com  070-327 74 40

Verksamhetsledare: Lars-Gunnar Lundström  lars-gunnar@tornedalen2020.se 070-205 91 33

MITT

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 19 januari, 2023

I MITT-projektet (Minoriteter i Tornedalen och Tyskland) besökte den tyska minoriteten sorber minoriteterna i Tornedalen, se filmen från vår resa tillsammans här:

Möte med finska Leader-kollegor

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 december, 2022

I Pajala träffades kollegor från Leader Tornedalen 2020, Leader Tornedalen 2030, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Outokaira i en dialog om gemensamma projekt i nästa Leader-period 2023-2027.