Vi tror på en utveckling i Tornedalen som bygger på lokala initiativ.
Har du en projektidé – kontakta oss på leaderkontoret i Övertorneå.

leader
eu_4
eu_3
eu_1

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@tornedalen2020.se

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
070-205 91 33
lars-gunnar@tornedalen2020.se

Om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

I EU:s programperiod 2014-2020 satsar man bl.a. på lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det är ingen ny metod utan den har funnits i de tre senaste programperioderna. Det innebär att ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor i ett område tillsammans kommer överens om en strategi, en plan, över vilka insatser man vill prioritera och som man tror behövs för att utveckla bygden. Det har man gjort i Tornedalen och för andra gången har vi blivit beviljade att genomföra ett program för lokalt ledd utveckling.Informationsträffar

Vi kommer gärna ut till er i föreningar, företag eller organisationer för att ge information om möjligheterna att kunna driva landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden. Gilla oss gärna på Facebook, då har du lite koll på vad som händer! Se länken längst ner på sidan.

Nyheter

Inbjudan till Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Datum: Onsdagen den 24 april 2024

Tid: 11.00

PlatsHulkoffgården, Korpikylä

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma, ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna:

1.      Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.      Beslut om stämmans offentlighet.

3.      Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.      Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.      Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.      Revisorernas berättelse.

7.      Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.      Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10.   Beslut om medlemsavgift.

11.   Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12.   Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13.   I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14.   Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

15.   Val av ordförande för 2 år.

16.   Ändring av stadgar.

17.   Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18.   Avslutande av föreningen LLU Tornedalen 2020 under år 2025.

19.   Övriga frågor.

20.   Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2024-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2024-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 9 april, 2024

Inbjudan till Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Datum: Torsdagen den 20 april 2023

Tid: 10.30

Plats: Folkets Hus, Pajala

Möjlighet att medverka via Teams finns

Vi bjuder på lunch efter Leader Tornedalen 2030:s årsstämma, ca kl 12.

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   A) Godkännande av revisor.

      B) Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14.Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

15. Val av ordförande för 2 år. (Nuvarande ordförande kvarstår 1 år)

16. Ändring av stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2023-04-17 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 april, 2023

Leaderverksamheten i Tornedalen växer!  Över 48 miljoner kronor till landsbygdsutveckling i Tornedalen

Leader Tornedalen växer både som geografiskt område, utökad personalstyrka och projektstödsbudget. Från april 2023 kan föreningar, företag och organisationer söka finansiering till projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi 2023 – 2027. Det handlar bland annat om att göra området mer attraktivt särskilt för unga samt tillvarata och utveckla områdets resurser. Lars-Gunnar Lundström, verksamhetsledare Leader Tornedalen, tycker det känns både spännande och utmanande att starta upp den nya programperioden och ser fram emot många projektansökningar som utvecklar Tornedalen.

Hela Tornedalen växer med Leader

Nu har Jordbruksverket beviljat startbesked för Leader Tornedalen 2030, ett av 40 Leaderområden i Sverige. Vårt Leaderområde omfattar Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Bemanningen har förstärkts och rustats för både ett större geografiskt område och en ökad budget för projektstöd. Linda Tapper har påbörjat sitt arbete som projektkoordinator med fokusområde Pajala och Kiruna eftersom hela Kiruna kommun numera ingår i Leaderområdet.

Över 48 miljoner kronor ska omsättas i olika projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi under åren 2023 – 2027. Övergripande ska strategin bidra till utveckling av ett attraktivt område för företag och människor att växa i. Region Norrbotten samt Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner är offentliga medfinansiärer.

Åren 2016 – 2022 har projektstöd beviljats till över 50 olika sökanden för utveckling i de fyra tornedalska kommunerna. Behovet av landsbygdsutveckling är stort och kommer att öka med tanke på de omfattande investeringarna som pågår i norra Sverige. Leader är en av få aktörer som kan erbjuda 100% projektstöd som skapar utveckling underifrån och är till nytta för många. Föreningar, företag och organisationer kan ansöka om projektstöd. Projektansökningarna behandlas av Tornedalen 2030:s styrelse som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor.

Strategi med ett tydligt underifrån perspektiv

En strategi har tagits fram i samverkan med flera aktörer, workshops och intervjuer har utförts för att fånga upp behoven hos människor i området. Unga (under 25 år) har besvarat enkäter kring landsbygdsutveckling och framtiden i Tornedalen berättar Ylva Ylinenpää Sannemalm, administratör Leader Tornedalen.

Det omfattande strategiarbetet har mynnat ut i sex insatsområden:

  • Samverkan
  • Ungas idéer (under 25 år)
  • Bevara och tillgängliggöra naturområden
  • Utveckla attraktiva boendemiljöer samt offentlig och kommersiell service
  • Främja kreativa mötesplatser, kulturupplevelser och entreprenörer inom kulturlivet och de kreativa näringarna
  • Förädling av områdets tillgångar

Framtidstro och samverkan

Ett av målen i strategin är att fler människor etablerar sig i området. Det är viktigt att ungas idéer tillvaratas så fler väljer att bo kvar, flytta tillbaka eller helt enkelt flytta hit säger Linda Tapper, projektkoordinator Leader Tornedalen. Hon menar att samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor är en avgörande faktor i just denna utmaning. Grundtanken med Leader är att de som bor och verkar i ett område vet bäst vad som behöver utvecklas.

Har du eller din förening en projektidé som kan utveckla din bygd? Kontakta oss! Vi tar emot projektansökningar från april 2023.

För mer information eller frågor kontakta:

Ordförande: Roland Haapalahti     roland.haapalahti@gmail.com  070-327 74 40

Verksamhetsledare: Lars-Gunnar Lundström  lars-gunnar@tornedalen2020.se 070-205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 3 februari, 2023

MITT

I MITT-projektet (Minoriteter i Tornedalen och Tyskland) besökte den tyska minoriteten sorber minoriteterna i Tornedalen, se filmen från vår resa tillsammans här:

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 19 januari, 2023

MITT är ett projekt med syfte att få ett utbyte med en liknande region i Europa och se hur man arbetar med minoritetsfrågor.

Länk till projektet

Tornedalen 2020 driver fram till hösten 2019 ett internationellt samverkansprojekt med syfte att utveckla besöksnäringen i området. Följ bloggen för löpande uppdateringar om projektet.

Original Lapland blogginlägg
Ett Tornedalen för alla
Original Lapland möter Urskogen – del 3
Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

I vårt projekt ”Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge” vill vi öka kunskaperna om världsarvet.

Länk till projektet

Vårt paraplyprojekt ”Kreativ mat i Tornedalen” beviljar delprojekt som vill utveckla produkter eller tjänster inom livsmedel.

PDF dokument ”Infoblad Kreativ mat”

 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till bevara och utveckla det nordiska kulturarvet samt därigenom bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Under beredningsfasen har projektgruppen till uppgift att kartlägga kulturarvsutövare som har för avsikt att bevara och utveckla sitt kulturarvsobjekt. Om projektet beviljas kommer antagna kulturarvsutövare att ingå i projektets aktiviteter, bland annat individuella stödprocesser och utvecklingsprocesser i nätverksform tillsammans med andra kulturarvsutövare i Nottbotten, finska Lapland och Nordösterbotten samt Nord-Norge.

Projektet drivs med stöd från Interreg Nord samt Region Norrbotten.

 

 

 

 

 

Information om ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
app_1
app_2
app_3
app_4

Haparanda-Stad-2kiruna-2nll-2overtornea-2pajala-2