Kallelse till årsstämma!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2022

Datum: Torsdagen den 21 april 2022
Tid: Kl. 11.15
Plats: Kulturens Hus i Kiruna. Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi bjuder på lunch!

Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

      B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.

15. Val av ordförande för 2 år.

16. Ändring av stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Bildande av ny förening.

Föreligger förslag från Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 enligt nedan:

– att bilda den nya ideella föreningen LEADER TORNEDALEN 2030 och ansöka om organisationsnummer.

– att anta stadgar för den nya föreningen.

– att utse styrelsen för Tornedalen 2020 som interimsstyrelse till ordinarie årsmöte som sker så fort som möjligt efter kommunvalet (efter att vi fått godkännande från Jordbruksverket för leader-området).

– att ge valberedningen i uppdrag att sondera för en ny styrelse för LEADER TORNEDALEN 2030, som väljs på ordinarie årsmöte.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33