Landsbygd + Besöksnäring = Sant

Publicerat av: Jessica Wennberg, 21 mars, 2018

I veckan släppte regeringen propositionen om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Propositionen bygger på den utredning som parlamentariska landsbygdskommittén gjorde under 2016 och innehåller delmål om hållbar tillväxt, cirkulär ekonomi och attraktiva livsmiljöer.

Om man har lite tid över kan man skumma igenom hela den 104 sidor långa produkten via Näringsdepartementets sida på www.regeringen.se

Känner man däremot att det är i mesta laget har jag passat på att plocka ut godbitarna som rör just besöksnäringen och dess betydelse för tillväxt på landsbygd.

Man ser en bransch som utvecklas mycket starkt och som framförallt kan bidra till livskraftiga landsbygder. Där pekas särskilt de natur- och kulturmiljöer som finns i Sveriges landsbygder ut som viktiga produktionsresurser. Det handlar om platsbundna tillgångar som på ett avgörande sätt kan bidra till landets utveckling.

Besöksnäringen är i dag en växande näring i Sveriges landsbygder, efterfrågan är stark, inte minst vad gäller naturturismen och intäkterna har allt större betydelse i många lokala ekonomier. Trots besöksnäringens ökande betydelse i Sveriges landsbygder är dock omsättning, förädlingsvärde, antal arbetstillfällen och tillväxt inom besöksnäringen lägre i landsbygdskommunerna än i storstäderna. Här finns behov av insatser och en potential för utveckling av företagen inom besöksnäringen på landsbygderna. (s. 37)

När det kommer till utvecklingspotential lyfter man bland annat behoven av digital mognad och innovation. Eftersom en besökares val av resmål och aktiviteter i allt större utsträckning görs via digitala sökningar och tjänster, måste också företagen inom besöksnäringen anpassa sig till ett nytt digitalt beteende.

En sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram visar att de landsbygdskommuner som har en betydande besöksnäring också ser positiva effekter på ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, ökat nyföretagande och bättre dagligvaruhandel. Dessa kommuner har också lägre arbetslöshet bland unga, och högre prisutveckling på småhus. För en del företag verksamma på landsbygden kan diversifiering vara ett intressant sätt att utveckla företaget, där ligger turismupplevelser nära till hands att inkludera i redan befintliga verksamheter.

Summa summarum gör man bedömningen att utvecklingen av besöksnäringen kopplat till natur- och kulturmiljöer i Sveriges landsbygder, och i synnerhet naturturismen, bör stärkas.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att sammanlagt 1900 miljoner kronor för perioden 2019-2021 avsätts för genomförandet av politiken. Därefter avsätts 400 miljoner kronor löpande. Pengarna föreslås bl.a. användas för att öka resurserna till Visit Sweden och stärka marknadsföringen av Sverige och inom ramen för livsmedelsstrategin har medel avsatts för att stärka måltidsturismen.

 

Varsågoda – en kort sammanfattning av landsbygdsproppens innehåll för besöksnäringen är serverad!

 

*Foto: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht invigningstalar på Landsbygdsforum 2016, Kukkolaforsen Turism & Konferens.

«

»